کاشت ایمپلنت به جای چند دندانهمان طور که برای پر کردن جای خالی یک دندان از ایمپلنت استفاده میشود، در شرایطی که چند دندان را از دست داده اید نیز میتوانید کاشت ایمپلنت به جای چند دندان را انجام بدهید و به همان صورت به جای آنها ایمپلنت بکارید.

دندانهای با پشتیبانی ایمپلنت به صورت ثابت و دائمی در دهان نصب میشوند اما دندان مصنوعی معمولی غیر ثابت است.

ابزارهای با پشتیبانی ایمپلنت لق نمیشوند، نمیلغزند و حرکت نمیکنند و دیگر نگران نیستید هنگام صحبت کردن یا خندیدن یا مشارکت در فعالیتهای فیزیکی دندانتان از جای خود خارج شود. چون ایمپلنت مستقیما در استخوان کاشته میشود، به محافظت از استخوان و جلوگیری از تحلیل رفتن استخوان نیز کمک میکند.

اگر ایمپلنت در مجاورت دندانهای طبیعی کاشته شود، دندانهای طبیعی و لثه اطراف آن باید در وضعیت سلامتی خوبی قرار داشته باشند. اگر استخوان کافی برای کاشت ایمپلنت و پشتیبانی آن نداشته باشید، استخوانهای اطراف باید پیش از شروع درمان ایمپلنت با استفاده از پیوند افزایش استخوان تقویت شوند.

بریج چند دندانی با پشتیبانی ایمپلنت

بریج با پشتیبانی ایمپلنت به این معنی است که همه دندانهای از دست رفته با ایمپلنت جایگزین نمیشوند و ایمپلنت مستقیما از تک تک دندانها پشتیبانی نمیکند.

بریج با پشتیبانی ایمپلنت معمولا یک یا چند ایمپلنت دارد که در دو طرف بریج قرار میگیرند (همانند پایه پل) تا تمام دندانهای بین آنها را پشتیبانی کنند.

در شرایطی می توان چهار پروتز مصنوعی دندان با تنها دو ایمپلنت در جای خود ثابت نگه داشت. مزیت این روش نسبت به ایمپلنت معمولی هزینه کمتر به خاطر تعداد کمتر ایمپلنت است. با این حال چون تعداد ایمپلنتها کمتر از تعداد دندانهای جایگزین شده است، فشار بیشتری بر ایمپلنتها وارد میشود.

برای بریج ایمپلنتی ابتدا دندانپزشک باید وضعیت شما را ارزیابی کند. به طور کلی بریج تنها در جلوی دهان که نیروی بایت خیلی زیاد نیست قابل استفاده است. ایده ال ترین موقعیت بریج در تصویر نشان داده شده است.