جراحی ایمپلنت

کاشت فوری ایمپلنت immediate implants

در دنیای دندانپزشکی جهت کاشت ایمپلنت ، کشیدن مهمتر از کاشت دندان است ، زیرا برای کاشت ما استخوان نیاز داریم و براى بالا بردن موفقیت ایمپلنت هر چه استخوان بیشتر، درصد ماندگارى بیشتر

اگر بر این اعتقاد باشیم که بعد از کشیدن دندان استخوان تحلیل می رود پس بهترین زمان برای کاشت دندان همان لحظه ایست که دندان را می کشیم، این نوع ایمپلنت دارای مزایا و معایب خاص خود می باشد.

در زمانی که ریشه کشیده می شود ما ابعاد ریشه را می بینیم که می تواند راهنمای ابعاد ایمپلنت ما باشد دوما ما مسیر ریشه را با چشم می بینیم که بسیار حائز اهمیت است.

و از مزایای دیگر آن این است که در یک جراحی بیمار دارای ایمپلنت نیز میشود.

معایب کاشت فوری ایمپلنت

معایب این کار عدم هماهنگی در سایز ایمپلنت و حفره دندان کشیده شده می تواند وجود داشته باشد که این عدم هماهنگی می تواند باعث پایین آوردن گیر اولیه ایمپلنت باشد که در نهایت باعث پایین آوردن درصد موفقیت ایمپلنت شود ثانیا همپوشانی لثه روی ایمپلنت به سختی صورت می گیرد.

کاشت ایمپلنت ٢- ۴ تا ٨ هفته بعد از کشیدن دندان

این نوع کاشت ایمپلنت نیز مزایا و معایب خود را دارد؛ از مزایای آن این است که حداقل تحلیل استخوان را داریم همپوشانی لثه به اندازه کافی است

از معایب آن نیز در بعضی موارد نیاز به پویند استخوان خواهد بود.

کاشت ایمپلنت ٣- ٣ تا ۴ ماه بعد از کشیدن دندان

در این مرحله استخوان حفره دندان را پر کرده است اما تحلیل استخوان وجود دارد.

تحلیل استخوان بعد از ۶ماه تا یک سال بعد از کشیدن

تحلیل استخوان بعد از ۶ماه تا یک سال

عرض استخوان. ٢۵٪ کم مى شود
طول استخوان. ۴mm کم مى شود

و در سال هاى بعد هر سال ١mm حجم استخوان کم مى شود! نمونه بارز آن لقى دست دندان در افراد مسن مى باشد.

تحلیل استخوان در بى دندانى هاى کامل فک به سمت داخل تحلیل مى رود و رابطه بین فک بالا و پایین گونه اى روى هم قرار مى گیرد که نمى توان فرایند نیرو ها را صفر کرد در نتیجه ایمپلنت دراز مدت دچار تحلیل استخوان مى شود.

جلوگیرى از تحلیل استخوان فک

١- بهترین زمان برای کاشت دندان ، همزمان با کشیدن دندان ایمپلنت کاشته شود.
٢-حفظ پاکت با اضافه کردن پودر استخوان در حفره دندان هاى چند ریشه اى

معایب بى دندانى

١- کاهش ارتفاع و پهناى فک
٢-  بزرگ شدن زبان
٣-  تغییر در کلام
۴- افتادگى عضلات
۵- نازک شدن لب
۶- کاهش ارتفاع صورت
٧- عمیق شدن شیار لب و بینى
٨- جنبه هاى روانى
٩- پراستزى لب و چانه
١٠- اختلال در جوندگى