اینله و آنله به عنوان پر کردن غیر مستقیم دندان نیز شناخته می شود. این ترمیمها بر خلاف پر کردن دندان به روش معمولی، در لابراتوار دندانپزشکی ساخته میشود و سپس بر روی دندان قرار میگیرد.

از اینله و آنله در موارد پوسیدگی متوسط تا شدید دندان و یا در شرایطی که ساختار باقی مانده دندان برای پشتیبانی از مواد پر کننده کافی نیست، استفاده میشود. اینله مستقیما روی سطح دندان قرار میگیرد. هنگامی که کاسپ (برجستگیهای سطح جونده دندان) یا بخش بزرگتری از دندان در پوسیدگی آسیب دیده باشد از آنله استفاده میشود که بخش زیادی از سطح دندان را می پوشاند.

اینله و آنله از مواد رزین کامپوزیت در لابراتوار ساخته میشوند و با چسب مخصوص دندان به دندان چسبانده میشوند. این ترمیمها باعث تقویت و استحکام دندان و ترمیم شکل آنها شده و مانع از پیشروی پوسیدگی یا تخریب دندان میشوند.